MAKE. at School

מייקינג- עשייה מתוך חשיבה המצאתית יצירתית, בעולמות היזמות והחדשנות.
מייקינג בחינוך- הטמעה פדגוגית של תחום המייקינג בבתי הספר.
בשיטה זו נלמדות חטיבות תוכן כחלק מתכנית הלימודים,
בדרכים חדשניות, מעניינות, טכנולוגיות ופורצות דרך.
למידה זו, מבוססת פרויקטים, בה התלמידים מתכננים, מעצבים ומפתחים
תוצרים מקוריים באמצעים טכנולוגים מתקדמים בהתאם לנושא המרכזי שנבחר.

תהליך זה מפתח למידה עצמאית ומשמעותית, חשיבה יצירתית וחדשנית
ומחזק את תחושת המסוגלות בקרב הילדים.

דוגמאות

שברים
'כיתות ד

קשת המזון
'כיתה ב

לימוד קריאה
'כיתה א

גיאוגרפיה
'כיתות ה
חוזקות וחולשות
חינוך מיוחד

עוד בבית הספר

קרן קר"ב
'כיתות ו

חשיפה לסייבר
'כיתות ה

מטאטאלב
'גיל הרך-ב
רובוטיקה ותכנות
נבחרות סייבר
'כיתות ז